Trách nhiệm xã hội của công ty

Chúng tôi cam kết tạo tác động tích cực trong cộng đồng địa phương mà chúng tôi hoạt động, điều này được thực hiện thông qua chương trình trách nhiệm xã hội của công ty của chúng tôi (CSR) ‘Dare to Care’.

Peterson đã xây dựng một dòng sản phẩm và dịch vụ mang đẳng cấp thế giới, tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các cộng đồng và môi trường mà chúng tôi hoạt động.

Chương trình CSR, ‘Dare to care’ của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện điều này. Chương trình này dựa trên bốn trụ: khách hàng, nhân viên, môi trường và cộng đồng. Mỗi trụ đại diện cho một khía cạnh xã hội của công ty mà chúng tôi cần giữ gìn để duy trì chất lượng của mình đồng thời luôn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ khách hàng của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ cơ bản và đắm mình trong các nhu cầu và thách thức của họ bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi còn chăm sóc nhân viên của mình thông qua việc hỗ trợ sự phát triển và theo dõi sức khoẻ của họ.

Chúng tôi cân nhắc đến môi trường thông qua việc tiết kiệm năng lượng, nước và nguyên liệu thô. Bằng việc tìm cách giảm thiểu dấu chân toàn cầu, khái niệm đồng chia sẻ máy bay trực thăng và tàu cung ứng của chúng tôi góp phần vào việc giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu. Mặc dù các cuộc họp trực tiếp riêng tư vẫn quan trọng nhưng chúng tôi đang tìm cách giảm bớt các chuyến bay bằng bằng cách sử dụng phương tiện hội nghị internet, đồng thời thiết lập các mục tiêu thực tế nhằm giảm thiểu mức sử dụng năng lượng. 

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng là phải kết nối với mọi người trong các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và qua đó hỗ trợ các dự án cộng đồng khác nhau trên khắp thế giới. 

Không phải mọi công ty đều có thể cho thấy họ hoạt động xã hội nhưng chúng tôi không như là mọi công ty. Chúng tôi là Peterson và chúng tôi dám quan tâm!

CSR

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy