Sức khỏe, an toàn, môi trường & chất lượng

Các vấn đề về sức khỏe, an toàn, chất lượng và môi trường giữ trạng thái ngang bằng với các bộ máy vận hành chủ lực khác của doanh nghiệp chúng tôi. Những giá trị cốt lõi này là nền tảng của Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp Peterson.

Peterson làm việc theo tiêu chuẩn chứng nhận ngành cao nhất về các hệ thống an toàn, quản lý chất lượng, bảo mật và môi trường.

Chúng tôi cung cấp các nguồn tài nguyên nhằm đảm bảo rằng tất cả các biện pháp đều được thực hiện để cung cấp một môi trường làm việc hiệu quả và hiệu suất.

Sức khỏe và an toàn

Sức khỏe và an toàn cho nhân viên của chúng tôi là trọng tâm chính và chúng tôi khuyến khích mỗi người trong Peterson có trách nhiệm cá nhân về việc này. Bất cứ hành động và điều kiện không an toàn nào cũng sẽ được báo cáo qua hệ thống báo cáo sự cố của chúng tôi, có tên là Đổi mới và hành động theo cơ chế có trách nhiệm.

Chất lượng

Đảm bảo chất lượng là nền tảng của doanh nghiệp chúng tôi và có tác động đến tất cả những gì chúng tôi thực hiện. Là một công ty dịch vụ, chúng tôi đảm bảo rằng sự tập trung và hài lòng của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu. Các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình của chúng tôi nhằm hỗ trợ những tiêu chí này được thiết kế để đảm bảo chúng tôi đáp ứng được điều này.

An ninh

An ninh là một khía cạnh quan trọng trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Bất kể chúng tôi đang hoạt động ở cơ sở cảng An ninh Tàu biển và Cảng biển Quốc tế (ISPS - International Ship and Port Facility Security) phù hợp hoặc vận hành các cơ sở lưu kho và bảo quản mà chúng tôi là người trông coi nguyên liệu và tài sản của khách hàng, bảo vệ hàng hóa là một yếu tố cơ bản trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Môi trường

Peterson cam kết bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng ta và bất kỳ ở đâu có thể chúng tôi sẽ tìm cách giảm dấu chân cacbon của mình và những khía cạnh môi trường khác.

HSEQ

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy