Tạo Sự khác biệt Cộng đồng Grant Shetland

Hỗ trợ nhóm của bạn với khoản cấp vốn tối đa £1.000

 
  • Nhóm hoặc xã hội của bạn có tạo sự khác biệt tích cực cho môi trường và/hoặc cộng đồng của bạn tại Shetland không?
  • Nhóm hoặc xã hội của bạn có giúp cho cộng đồng và môi trường Shetland trở thành một địa điểm tốt hơn để sinh sống và viếng thăm không?
  • Nhóm hoặc xã hội của bạn có được hưởng lợi từ sự hỗ trợ tài chính để tiếp tục thực hiện tốt công việc của bạn trong cộng đồng địa phương không?

Nếu bạn trả lời "Có" cho các câu hỏi này thì Veolia và Peterson có lẽ có thể trợ giúp bằng quỹ vốn Tạo sự khác biệt của chúng tôi.

Cấp vốn Tạo sự khác biệt là gì

Veolia và Peterson đang hợp tác với nhau nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua việc thành lập Lerwick làm trung tâm tháo dỡ tuyệt vời tại Biển Bắc. Công việc của chúng tôi cho đến nay đã giúp tạo ra 35 việc làm và chắc chắn cơ sở tháo dỡ Dales Voe mới đang nhắm mục tiêu tỷ lệ tái chế trên 98%. Để tiếp tục hỗ trợ người dân Shetland, Veolia và Peterson đã cùng nhau tạo ra Quỹ Tạo sự khác biệt để hỗ trợ các dự án địa phương tạo sự khác biệt trong các lĩnh vực.

Ai có thể đăng ký?

Quỹ cấp vốn cho các tổ chức địa phương được thành lập hợp pháp, phi lợi nhuận và bao gồm các tổ chức từ thiện, các nhóm tình nguyện và cộng đồng, các diễn đàn, các đội thể thao, xã hội và trường học. Đội, nhóm hoặc xã hội của bạn phải có trụ sở và làm việc tại Shetland.

Ai có thể nhận cấp vốn?

Quỹ vốn có thể được cấp cho nhiều dự án và hoạt động khác nhau bao gồm quảng cáo và tiếp thị, nâng cao giáo dục và nhận thức, chi phí thiết bị và vận hành thực tế.

Chúng tôi có thể đăng ký bao nhiêu tiền?

Quỹ vốn nhằm vào các dự án cần khoản tiền tối đa £1.000 cho toàn bộ dự án. Vốn cấp sẽ do Veolia và Peterson quyết định. Số tiền được cấp sẽ được trả trực tiếp bằng séc cho tổ chức của bạn.

Chúng tôi có thể đăng ký cấp vốn bằng cách nào?

Mẫu Tạo sự khác biệt đăng ký phải được điền trực tuyến đầy đủ. Tất cả đăng ký phải kèm theo các phân tích chi tiết về chi tiêu có kế hoạch. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu các bản sao của bảng báo giá nếu đăng ký của bạn được chấp thuận.

Tiền được cấp khi nào?

Người đăng ký thành công sẽ được thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi đăng ký.

Nhóm của tôi sẽ tham gia hoạt động quảng cáo?

Chúng tôi muốn quảng bá các dự án đã được cấp vốn. Nếu đăng ký của bạn được phê duyệt, chúng tôi sẽ liên lạc để xem liệu bạn có hài lòng với việc quảng cáo này hay không.

 

Điều khoản và điều kiện

Có thể tải xuống điều khoản và điều kiện đầy đủ tại đây. Để đăng ký cấp vốn, các điều khoản và điều kiện cần phải được chấp nhận trước khi nhận séc.

 

Tóm tắt Đủ điều kiện để được cấp vốn

  1. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đầy đủ được nêu rõ tại đây.
  2. Để hưởng lợi từ việc cấp vốn này, bạn phải là tổ chức phi lợi nhuận và được thành lập phù hợp.
  3. Bạn sẽ được cấp vốn sau khi (các) dự án được đánh giá dựa vào lợi ích của dự án đối với môi trường và cộng đồng địa phương, đồng thời chỉ được sử dụng vốn cấp để phân phối các dự án và phù hợp với các điều khoản và điều kiện đầy đủ.
  4. Dự án phải khởi công trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.
  5. Chúng tôi muốn quảng bá các dự án đã được cấp vốn. Nếu đăng ký của bạn được phê duyệt, chúng tôi sẽ liên lạc để xem liệu bạn có hài lòng với việc quảng cáo này hay không.
  6. Bạn sẽ không được công bố bất cứ tài liệu nào đề cập đến Veolia hoặc Peterson mà không có sự đồng ý trước của họ bằng văn bản.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy