Phát điện

Năng lượng nhà máy điện rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của thế giới. Là một phần của hỗn hợp năng lượng đa dạng, năng lượng phát điện hạt nhân đang được phân phối thông qua các nhà máy đốt cháy sạch sẽ hơn và hiệu quả hơn.
Chúng tôi đang chuyển đổi thành công kinh nghiệm hậu cần và các tiêu chuẩn an toàn của mình đã đạt được từ hoạt động trong ngành dầu khí được quy định nghiêm ngặt đến các lĩnh vực khác trong ngành năng lượng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm quản lý hậu cần, an ninh và trung tâm phân phối cũng như cung cấp phần mềm hệ thống quản lý phân phối giúp giảm bớt lưu lượng xe tại chỗ và cuối cùng giúp nâng cao hiệu quả tổng thể chuỗi cung ứng. Với sự hỗ trợ của công ty thu mua chuyên nghiệp của mình, 80:20 Procurement Services, chúng tôi cũng có một vị thế rất thuận tiện để chăm sóc nhu cầu thu mua ngoài chiến lược của các khách hàng phát điện của mình.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy