Cung ứng hóa chất

Peterson Chemicals là nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng cho ngành năng lượng, thực hiện cung cấp và phân phối các loại hóa chất sản xuất như methanol, hỗn hợp methanol, ethlylene glycol và các loại hóa chất sản xuất thông thường khác cũng như diesel và nhiên liệu hàng không jet A-1.


Dịch vụ cung ứng hóa chất cho ngành gồm:


Bồn vận tải di động ngoài khơi
 • Bồn nhiên liệu di động Jet A-1
 • Bồn Hóa chất di động đa năng
 • Bồn chất thải lỏng di động
Quản lý hàng tồn kho
 • Duy trì hợp đồng sản phẩm (chất lượng cao) với nhà cung cấp được công nhận
 • Duy trì đủ sản phẩm tồn kho
 • Truy xuất sản phẩm không tồn kho theo yêu cầu khách hàng
 • Bảo dưỡng và chứng nhận cơ sở lưu trữ theo pháp chế mới nhất
 • Công cụ phần mềm lập kế hoạch và kiểm soát hàng tồn kho đổi mới

Quản lý chất lượng sản phẩm

 • Lấy mẫu nhằm mục đích tham chiếu và kiểm tra chất lượng
 • Đánh giá nhà cung cấp
 • Kiểm tra trước khi gửi hàng
 • Đóng dấu
 • Lưu giữ giấy chứng nhận phân tích
 • Chỉ sử dụng nhà cung cấp danh tiếng
 • Hướng dẫn và thủ tục làm việc mở rộng theo nguyên tắc và pháp chế mới nhất
 • Kiểm tra và lấy mẫu hàng ngày (JIG)

Chứng từ

Chúng tôi có thể cung cấp chứng từ tổng quát, phân phối và/hoặc vận chuyển chẳng hạn như;

 • Khai báo IMO
 • Danh mục kiểm tra hàng hoá Nogepa
 • Giấy chứng nhận kiểm tra
 • Hồ sơ Ghi chép Bồn Hàng không (ATFR - Aviation Tank Filling Records)
 • Danh sách nội dung, phù hợp với Bộ luật Hải quan Liên minh
 • Tài liệu hải quan
 • Giấy chứng nhận phân tích
 • Bảng Dữ liệu An toàn Vật tư (MSDS - Material Safety Data Sheets)
 • Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS - Technical Data Sheets)
 • Tổng quan chứng nhận, tiền thuê chưa thanh toán
 • Các bản thống kê khác nhau, dành cho mục đích của khách hàng

Đánh dấu và dán nhãn

 • Cơ sở thiết kế và in nhãn theo yêu cầu khách hàng
 • Cung cấp đánh dấu và dán nhãn cho các đơn vị hàng hóa, theo bộ luật IMDG và/hoặc pháp chế ADR

Lao động

 • Giám sát các nhân viên có kinh nghiệm và được đào tạo tốt
 • Chi phí lao động vận hành
 • Chi phí lao động theo kế hoạch
 • Chi phí lao động hành chính
 • Cơ sở và nhân sự sẵn sàng 24/7/365 trong trường hợp khẩn cấp (người nhận hàng)
 • Đánh giá nội bộ và bên ngoài thường xuyên
 • Đánh giá thường xuyên các hướng dẫn, thủ tục công việc nội bộ và chứng từ liên quan khác

Đào tạo

Nhiều khóa đào tạo khác nhau về an toàn và pháp chế, chẳng hạn như:

 • Cố vấn an toàn của hàng hoá nguy hiểm
 • IMDG/ADR (bắt buộc)
 • VCA (bắt buộc)
 • Quản lý chất thải
 • Hàng hóa nguy hiểm
 • Xe nâng
 • ATEX
 • AED, BHV, EHBO
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Nhiên liệu hàng không
 • Các cuộc điều tra topset
 • Vận tải
 • Chứng từ
 • Giấy phép lao động

Các phương tiện và trang thiết bị của phân xưởng

 Bảo dưỡng và chứng nhận phân xưởng bao gồm:

 • Lắp đặt Jet A-1
 • Lắp đặt methanol
 • Cơ sở lưu trữ ngầm Nhiên liệu Jet A-1 và Methanol
 • Cơ sở lưu trữ Glycol và các sản phẩm tương tự
 • Cơ sở vệ sinh
 • Cơ sở xả thải dành cho Nhiên liệu Jet A-1 phế thải
 • Xe nâng hàng
 • Điểm bốc hàng methanol tàu cung ứng văn phòng phẩm
 • (EX) Bảo dưỡng và chứng nhận thiết bị và công cụ
 • Phòng thử nghiệm nhiên liệu hàng không (Jet A-1)
 • Cơ sở lưu trữ lấy mẫu cho mục đích tham khảo

Chứng nhận

 • VIHB
 • FPAL
 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001
 • SCC* 2008/5.1
 • OHSAS 18001:2007
 • Được Tỉnh Bắc Hà Lan cấp phép
 • KIWA (lắp đặt)
 • An ninh và an toàn của Doanh nghiệp Ưu tiên (AEO)
Safety tank
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy