Điều kiện Peterson IJmuiden B.V.

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.
Kho lưu trữ của tàu / cung ứng tàu biển
Điều kiện ISSA (tiếng Anh, tháng 5 năm 2003)

Lưu trữ
Điều kiện lưu kho Hà Lan FENEX (tiếng Anh, ngày 15 tháng 11 năm 1995)
Điều kiện lưu kho tại Hà Lan FENEX (tiếng Hà Lan, ngày 15 tháng 11 năm 1995)

Bốc xếp và tháo dỡ hàng hóa trên tàu
Điều kiện bốc dỡ hàng Rotterdam RHB (tiếng Anh, ngày 12 tháng 8 năm 1976)
Điều kiện bốc dỡ hàng tại Rotterdam RHB (tiếng Hà Lan, ngày 12 tháng 8 năm 1976)

Dịch vụ hậu cần gia tăng giá trị và tuyển dụng nhân viên
Điều kiện của dịch vụ hậu cần gia tăng giá trị FENEX (tiếng Anh, ngày 15 tháng 11 năm 1995)
Điều kiện của dịch vụ hậu cần gia tăng giá trị FENEX (tiếng Hà Lan, ngày 15 tháng 11 năm 1995)

Hoạt động của các đại lý tàu biển và nhà môi giới tàu biển
Điều kiện chung dành cho 'nhà môi giới tàu biển' (Nhà môi giới và đại lý Hà Lan) (tiếng Anh, tháng 10 năm 2009)
Điều kiện chung dành cho 'nhà môi giới tàu biển' (Nhà môi giới và đại lý Hà Lan) (tiếng Hà Lan, tháng 10 năm 2009)

Giao nhận, dỡ hàng trên xe tải, chất tải, chuyển tải, dỡ tải, bốc hàng lên xe tải, hải quan và các thủ tục chính quyền khác, bố trí vận tải, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và mọi hoạt động khác liên quan hoặc phụ trợ thêm vào đó
Điều kiện giao nhận tại Hà Lan FENEX (tiếng Anh, ngày 01 tháng 07 năm 2004)
Điều kiện giao nhận tại Hà Lan FENEX (tiếng Hà Lan, ngày 01 tháng 07 năm 2004)
Điều kiện giao nhận tại Hà Lan FENEX (tiếng Pháp, ngày 01 tháng 07 năm 2004)
Điều kiện giao nhận tại Hà Lan FENEX (tiếng Đức, ngày 01 tháng 07 năm 2004)

Các điều kiện thu mua chung
Các điều kiện thu mua chung (tiếng Anh, ngày 13 tháng 9 năm 2016)


Các điều khoản và điều kiện có thể được tham khảo và tải xuống bằng cách bấm vào đường dẫn.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy