Điều kiện tuyển dụng Peterson B.V.

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.
Các điều kiện thu mua chung
Các điều kiện thu mua chung (tiếng Anh, ngày 13 tháng 9 năm 2016)

 
Các điều khoản và điều kiện có thể được tham khảo và tải xuống bằng cách bấm vào đường dẫn.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy